ENIGMA - UPS

ENIGMA - UPS


Артистот при проектов врши солиден аудио атак врз нештата коишто тој ги перцепира како девијантност во однос на актуелната македонска рап сцена и трендовите од коишто истата е афектирана , притоа примената на крајно директна и прилично богата експлицитна експресија на самиот по себе каракеристичен кумановски дијалект  , на траката ѝ даваат уште поенормна автентичност и тежина.